Goose neckLysimachia clethroides
Gooseneck
Loosestrife