grasshopper.jpg (43350 bytes)

Grasshopper munching on Tanzy leaves